Blog door Emtio

ICT-adviseur
Ontwikkelingen
van Emtio

Emtio kijkt terug op een spannend jaar

16 december 2015, door Rianne Bos

Emtio kijkt terug op een spannend jaar met veel interessante klanten en opdrachten. In dit artikel bespreken we een aantal voorbeelden en onze toekomstplannen voor het komende jaar. 

Terugblik Emtio 2015

Juridische uitdagingen bij shared service centers

Een aantal veiligheidsregio’s in het midden van ons land is druk doende met het oprichten van een shared service center voor ICT. Dit levert naast bedrijfskundige en ICT-uitdagingen ook juridische uitdagingen op, zoals aanbestedings-rechtelijke uitdagingen.

Omdat veiligheidsregio's een gemeenschappelijke regeling zijn, is het niet toegestaan dat zij op hun beurt gezamenlijk een nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven roepen, bijvoorbeeld in de voor de hand liggende vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie. Emtio heeft hiervoor een oplossing aangereikt op basis van een 'quasi' inbestedingsrelatie die in de vorm van een convenant wordt vastgelegd. We zien dat de veiligheidsregio’s in Nederland in toenemende mate de samenwerking zoeken, vooral ook op het terrein van ICT.

 

Best value procurement

Best value procurement, oftewel prestatie-inkoop, blijft onverkort populair in Nederland. Ook het afgelopen jaar hebben we diverse inkooptrajecten via deze methode uitgevoerd. We kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat deze aanpak toch vooral als een 'inkoopkunstje' wordt beschouwd.

We zien dan ook heel vaak dat de aanpak in de concretiseringsfase gedeeltelijk of geheel doodbloedt en tijdens de uitvoeringsfase nergens meer te vinden is. Bij prestatie-inkoop treedt meestal een inkoopadviseur op als procesbegeleider en het is zeer de vraag of dit de meest logische functionaris is om de vier fasen van prestatie-inkoop (voorbereiding, beoordeling, concretisering en uitvoering) te begeleiden.

Er is inkoopdeskundigheid nodig tijdens de voorbereiding- en beoordelingsfase, maar tijdens de concretiserings- en uitvoeringsfase is affiniteit met en/of kennis van IT inkoop onontbeerlijk. We verwachten dat ook in 2016 de aanpak via best value zal toenemen in Nederland. En ja, ondanks het feit dat de aanpak uit de VS is komen aanwaaien beperkt de toepassing zich in Europa toch vooral tot Nederland.

 

Hoger onderwijs en BlackBoard

Het zijn spannende tijden in (hoger) onderwijsland…. Eén van de redenen hiervoor is dat het merendeel van de hogescholen en universiteiten in Nederland gebruikmaakt van BlackBoard als oplossing voor hun digitale leer- en werkomgeving (DLWO). Het begrip duidt het probleem reeds. De software wordt zeer breed bij de instellingen ingezet, het zit tot in de 'haarvaten' van de organisatie. En dit terwijl de aanschaf ooit is gedaan als een elektronische leeromgeving. De meeste instellingen hebben de aanschaffing ooit gedaan zonder dat er Europees is aanbesteed. Inmiddels loopt de prijsafspraak zoals die door SURF met BlackBoard is gemaakt af en wacht de markt op een Europese aanbesteding...

Overigens zal het bij een integrale aanbesteding vooral om de kosten van migratie(tools) gaan, waarbij BlackBoard uiteraard een belangrijke voorsprong heeft.

 

Onderwijslogistiek

Bij een grote hogeschool in het zuiden van ons land heeft Emtio inmiddels aanbestedingen begeleid voor de implementatie van een digitale toetsomgeving, voor de implementatie van een videoplatform en staat voor begin 2016 het thema 'onderwijslogistiek' op het programma om te worden aanbesteed. Hier wordt derhalve niet voor een integrale pakketselectie gekozen, maar worden diverse deelfunctionaliteiten onderscheiden en aanbesteed waardoor het verschijnsel 'locked in' steeds minder wordt.

 

Volledig zelfstandig

En dan Emtio zelf. Emtio is per heden volledig zelfstandig geworden en maakt geen onderdeel meer uit van de M&I-groep. De werkmaatschappij M&I/Partners is nog wel een partner van ons en de samenwerking wordt ook het komend jaar bij diverse projecten gecontinueerd. Emtio zal om die reden in het eerste kwartaal van 2016 fysiek verhuizen naar een nog nader te bepalen locatie in de regio van Rotterdam.

Meer informatie? Neem contact op met Emtio

Meer weten? Neem contact op