Het werkgebied van Emtio

De juiste ondersteuning voor bedrijven, instellingen en organisaties

Emtio heeft al veel klanten ondersteund bij het uitvoeren van - vaak complexe - inkoop- en sourcingstrajecten. Deze trajecten worden zowel onderhands als via Europese aanbestedingen uitgevoerd. Bekijk ook onze klantcases.

Veiligheidsregio's

Instituut voor Fysieke Veiligheid

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) heeft namens acht deelnemende veiligheidsregio’s en voor zichzelf een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de gunning van een raamovereenkomst voor de levering van werkplek-hardware.

Emtio is ingehuurd als procesbegeleider en heeft de aanbestedingsstrategie opgesteld. Daarbij is een aanpak voorgesteld waarbij iedere deelnemende regio volledige vrijheid behield als het gaat om keuze voor merken, productlijnen en componenten. De aanbesteding is gepubliceerd onder de benaming ‘Logistieke diensten met betrekking tot ICT-hardware’. De behoeftestelling was niet gericht op het specificeren van de ICT-hardware omdat dit, gelet op de vaak erg korte life time cycle, niet zo zinvol is. De functionele behoeftestelling richtte zich op de logistieke dienstverlening zelf.

Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld inclusief de raamovereenkomst. Vanwege het decentrale karakter van het bestelproces (iedere veiligheidsregio kan zelf bestellen en betaalt ook zelf) heeft Emtio ook het contractmanagement met bijbehorende rapportageverplichtingen en overlegstructuren ingericht. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een raamovereenkomst aan Scholten Awater.

Veiligheidsregio Kennemerland

Emtio heeft bij Veiligheidsregio Kennemerland twee Europese aanbestedingen begeleid. De eerste aanbesteding betrof GEO-informatievoorziening en was verdeeld in vijf percelen:

 • Selectie en implementatie van een GEO-datawarehouse;
 • Planvorming en risicobeheersing;
 • Navigatie;
 • Gedetailleerd tekenen;
 • Nieuwe ontwikkelingen.

De percelen zijn verschillend in tijd gegund en om die reden werd gekozen voor de inrichting van een 'dynamisch aankoop systeem' (DAS) als aanbestedingsvorm. De opdrachten zijn op basis van een aanpak via prestatie-inkoop binnen het DAS aan meerdere leveranciers gegund.

De tweede aanbesteding betrof de outsourcing van het ICT-beheer. Emtio was ingehuurd als procesbegeleider voor de aanbesteding. De aanbesteding is eveneens op basis van de aanpak via prestatie-inkoop uitgevoerd. Dit is een aanpak waarbij maximaal functioneel behoefte wordt gesteld en waarbij geen gebruik van een programma van eisen en wensen wordt gemaakt. Emtio heeft met de functionele input van de ICT-beheerafdeling alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, inclusief de benodigde contracten. Tijdens de aanbesteding heeft Emtio de procedurele begeleiding verzorgd. Onderdeel van de aanpak was ook het afnemen van interviews. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan PeopleWare.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

Ook voor Brabant-Noord verzorgde Emtio een ‘nationale’ aanbesteding. Dit was een uitvoering van de aanbesteding voor de (verdere) ontwikkeling en implementatie van een Digitale Bereikbaarheidskaart. De opdracht is succesvol afgerond met gunning aan Falck. Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld, gebruik makend van de functionele en technische input van de eigen mensen van de regio.

Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Voor Veiligheidsregio Midden en West-Brabant is via een Europese aanbesteding een pakketselectie uitgevoerd voor een Digitale Bereikbaarheidskaart gecombineerd met een Automatisch Voertuiglocatie- en Navigatiesysteem. De opdracht is via de aanpak van 'prestatie-inkoop' uitgevoerd en succesvol afgerond met gunning aan MSA Nederland.

Veiligheidsregio Groningen

Voor Veiligheidsregio Groningen heeft Emtio meerdere aanbestedingen uitgevoerd.

De eerste aanbesteding betrof een ERP-aanbesteding waarbij de functionaliteiten HRM, financiën en inkoop onderwerp van de behoeftestelling waren. Emtio heeft alle benodigde aanbestedingsdocumenten (inclusief de benodigde contracten) opgesteld en de aanbesteding procedureel begeleid. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan AFAS.

De tweede aanbesteding betrof de outsourcing van ICT-infrastructuur en beheerdiensten. Ook voor deze aanbesteding stelde Emtio alle benodigde aanbestedingsdocumenten en contracten (waaronder een SLA) op en heeft Emtio de aanbesteding procedureel begeleid. De aanbesteding is succesvol afgerond met gunning van een opdracht aan Netsourcing.

De derde aanbesteding is via een meervoudig onderhandse procedure uitgevoerd en betrof de selectie, implementatie en het onderhoud van een oplossing voor een Document Management Systeem (DMS). Hierbij zijn bij drie verschillende aanbieders offertes opgevraagd. De offerteaanvragen en contracten zijn door Emtio opgesteld en Emtio heeft de procedurele begeleiding verzorgd. Onderdeel van de aanpak was dat de voorgestelde projectleiders hun plan van aanpak moesten presenteren als onderdeel van de offertebeoordeling. De aanbesteding is succesvol afgerond met de gunning van een opdracht aan Decos.

Zorgsector

Rijnland Zorggroep

Bij Rijnland Zorggroep heeft Emtio de contractuele en commerciële onderhandelingen verzorgd voor de aanschaf van het elektronisch patiëntendossier (EPD, McKesson). Daarnaast hebben we een inkoopprocedure begeleid voor de aanschaf en implementatie van een PDMS (Philips).
 

Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI)

Voor ZRTI verzorgden we, samen met M&I/Partners, de begeleiding van een EPD-offertetraject.

Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West (JGZ ZHW)

In samenwerking met M&I/Partners hebben we voor JGZ ZHW een
Europese aanbesteding gedaan, waarbij de standaard ICT-dienstverlening volledig is uitbesteed. Hierbij is de complete procedurele begeleiding uitgevoerd en zijn alle benodigde aanbestedingsdocumenten opgesteld (programma van eisen, samenwerkingsovereenkomst en SLA).

 

Zaans Medisch Centrum

Samen met M&I/Partners heeft Emtio een request for information (RFI) begeleid bij Zaans Medisch Centrum. Doel was om de standaard ICT-dienstverlening en helpdeskdienstverlening volledig te outsourcen. Hierbij was ook sprake van het overnemen van personeel (ongeveer 20 man).

Hoger onderwijs

Avans Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit

Binnen het hoger onderwijs voert Emtio al jarenlang opdrachten uit. Voor deze klanten zijn onder meer Europese aanbestedingen uitgevoerd op het gebied van:

 • personeelsinformatiesystemen en salarisverwerking
 • opslag- en back-upvoorzieningen
 • actieve netwerkcomponenten
 • ontwikkeling en bouw van websites
 • digitale assessments
 • computers en mobiele apparaten
 • multifunctionals
 • digitale toetsomgeving
 • roostersoftware

Hierbij organiseerde Emtio steeds een inkoopprojectteam en werden alle aanbestedingsdocumenten opgesteld (programma's van eisen en wensen, gunningsmodel, offertemodel, contracten en SLA's). Alle aanbestedingen zijn procedureel begeleid.

 

SURFmarket

Emtio s ook actief bij SURFmarket. We zijn de geestelijke vader van het bij SURFmarket-gehanteerde dynamische aankoopsysteem (DAS), waardoor alle instellingen van hoger onderwijs standaardsoftware en clouddiensten kunnen aankopen. Ook brengen we juridische expertise in op het terrein van privacywetgeving en inbestedingsrelaties.

Overheidsinstanties

Lokale overheid

Emtio levert juridisch advies aan gemeenten over diverse vormen van samenwerking (zoals shared service centra) en stelt daar de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke overeenkomsten voor op.

Daarnaast hebben de (ICT-)adviseurs van Emtio gemeentes als Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Maarssen, Zoetermeer, Alphen aan den Rijn en Delft ondersteund bij diverse Europese aanbestedingen op het terrein van midoffices (e-diensten), HRM-pakketselecties, salarisverwerking, financiële pakketselecties en glasvezeltrajecten. In 2014 is Emtio een meerjarige samenwerking aangegaan met DOWR (Deventer, Olst Wijhe en Raalte) om meerdere complexe IT inkoop trajecten te begeleiden.

Centrale overheid

Bij diverse departementen en onderdelen van centrale overheidsinstanties hebben onze adviseurs Europese aanbestedingen begeleid. Het ging daarbij bijvoorbeeld om:

 • wereldwijde communicatievoorzieningen (MinBuZa)
 • server- en storage-infrastructuur (MinFin)
 • (ontwikkel-)tooling (Belastingdienst)
 • ERP-pakketselectie en implementatie (MinDef)
 • hosting (BZK en Rijksweb)
 • Elektronisch Patiëntendossier (EPD; voor Dienst Justitiële Inrichtingen)

Ook hebben we bij deze organisaties over vele aanbestedings- en contracteringsvraagstukken geadviseerd. Eind 2011 heeft Emtio een raamovereenkomst met Logius gesloten voor de levering van inkoopexpertise.

Omgevingsdiensten

Omgevingsdienst Groningen en Drenthe

Emtio is werkzaam voor verschillende omgevingsdiensten, zoals de Omgevingsdienst Groningen (OGD) en Omgevingsdienst Drenthe (RUD). Deze partijen hebben vorig jaar gezamenlijk een Europese aanbesteding uitgevoerd voor de selectie van een Leefomgevingssysteem (LOS). 

We streven hierbij naar kwaliteitsverbetering, verhoogde efficiëntie, samenwerking in de regio, innovatie in aanpak en organisatie en een transparante bedrijfsvoering. Er wordt zoveel als mogelijk gekozen voor dezelfde inrichting en oplossing, en er wordt zoveel als mogelijk samengewerkt door de beheerorganisaties.

 

Omgevingsdienst Haaglanden

Emtio is in maart 2016 ingehuurd door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) voor het begeleiden van een Europese aanbesteding voor de selectie, implementatie en het beheer van een Document en Records Management Systeem (DMS/RMA). De aanbesteding werd via een 'niet openbare' aanbestedingsprocedure uitgevoerd en is in juli van 2016 afgerond.

Emtio heeft zorg gedragen voor de redactie van alle benodigde aanbestedingsdocumenten, waaronder een selectieleidraad, een beschrijvend document en de benodigde contractstukken. De aanbesteding is procedureel uitgevoerd via TenderNed.

Overige klanten

Naast de overheid, onderwijsinstanties en omgevingsdiensten zijn/waren we actief bij diverse andere opdrachtgevers, zoals:

 • Havenbedrijf Rotterdam (breedband in de haven)
 • Biblioservice Gelderland (invoering nationale bibliotheekkaart)
 • Zorginstelling Pieter van Foreest (ERP)
 • EZDA (Stichting Elektronisch Zorgdossier Amsterdam)
 • Zuidzorg
 • Jeugdgezondheidszorg Zoetermeer
 • CACI
 • APS IT-diensten
 • STMR (Stichting Thuiszorg Midden Rivierenland)
 • Drinkwaterbedrijf Dunea
 • Afvalinzamelaar HVC
 • Woningcorporaties

Wordt u onze nieuwe klant?